S ގ (cm) a(mm) a(mm) (cm) h
H-2 }_P 77.5 1.3 3.2 7.9 hF{YCFɐ/hF{YCF
295 XY^P 77.5 3.8 5.5 8.0 V
98 3 V 82.5 6.1 7.2 9.4 {Ynh
4 V 82.5 7.8 8.8 V