S ގ (cm) a(mm) a(mm) (cm) h
TH-9 }_P 103.5 1.1 3.2 8.8 hF{YCFɐ/hF{YCF
397 XY^P 103.5 3.7 5.4 9.5 V
P32 3 V 109.5 6.1 7.8 11.0 {Ynh
4 V 109.5 8.5 9.6 V