S ގ (cm) a(mm) a(mm) (cm) l
TH-8 }_P 101.5 1.1 3.7 9.0 hF{YCFɐ/hF{YCF
389 XY^P 101.5 4.2 6.1 9.0 V
P3 3 V 107.5 6.6 8.0 11.0 {Ynh
4 V 107.5 8.8 9.8 V