S ގ (cm) a(mm) a(mm) (cm) h
TH-7 }_P 98.2 1.3 3.8 9.0 hF{YCFɐ/hF{YCF
376 XY^P 98.3 4.4 6.2 10.0 V
P25 3 V 104.5 6.9 8.6 10.5 {Ynh
4 V 104.5 9.6 10.2 V