S ގ (cm) a(mm) a(mm) (cm) h
H-11 }_P 96.8 1.2 3.1 8.3 hF{YCFɐ/hF{YCF
373 XY^P 97.0 3.8 5.6 8.5 V
P24 3 V 103.0 6.2 7.5 10.0 {Ynh艏dグ
4 V 103.0 8.4 10.0 V