S ގ (cm) a(mm) a(mm) (cm) h
TH-10@@@i|j }_P 95.7 1.2 3.3 8.5 hF{YCFɐ/hF{YCF
369 XY^P 96.0 3.8 5.7 8.5 V
P23 3 V 102.0 6.2 7.7 10.0 {Ynh
4 V 102.0 8.5 9.7 V
TH-10@@@i|j }_P 95.7 1.1 3.4 8.5 hF{YCFɐ/hF{YCF
369 XY^P 96.0 4.0 5.4 8.5 V
P23 3 V 102.0 6.0 7.6 10.0 {Ynh
4 V 102.0 8.3 9.2 V