S ގ (cm) a(mm) a(mm) (cm) h
TH-6 }_P 91.0 1.0 3.1 9.0 hF{YCFɐ/hF{YCF
349 XY^P 91.0 3.9 5.2 8.5 V
P16 3 V 97.0 6.0 7.3 10.0 {Ynh艏dグ
4 V 97.0 8.1 8.9 V