S ގ (cm) a(mm) a(mm) (cm) h
TH-5 }_P 89.9 1.1 3.3 8.5 hF{YCFɐ/hF{YCF
345 XY^P 90.1 3.8 5.6 8.5 V
P15 3 V 96.0 6.1 7.5 10.0 {Ynh
4 V 96.0 8.2 8.7 V