S ގ (cm) a(mm) a(mm) (cm) h
H-10 }_P 90.5 1.1 3.4 7.9 hF{YCFɐ/hF{YCF
346 XY^P 90.5 4.0 5.4 8.5 V
P15 3 V 95.5 6.0 7.4 10.0 {Ynh艏dグ
4 V 95.5 8.2 9.0 V