S ގ (cm) a(mm) a(mm) (cm) h
TH-4 }_P 119.4 1.3 3.7 9.5 hF{YCFɐ/hF{YCF
343 XY^P 122.0 4.3 6.5 10.5 V
114 3 V 122.0 7.1 9.0 {Ynh