S ގ (cm) a(mm) a(mm) (cm) h
TH-3 }_P 87.0 1.2 3.4 8.4 hF{YCFɐ/hF{YCF
334 XY^P 87.0 4.0 5.7 8.5 V
111 3 V 93.0 6.3 7.6 9.4 {Ynh
4 V 93.0 8.2 9.2 V