S ގ (cm) a(mm) a(mm) (cm) h
TH-2 }_P 115.0 1.2 3.3 9.0 hF{YCFɐ/hF{YCF
331 XY^P 117.4 3.9 5.6 10.0 V
11 3 V 117.4 6.2 7.6 {Ynh