S ގ (cm) a(mm) a(mm) (cm) h
TH-1 }_P 114.8 1.3 3.4 9.0 hF{YCFɐ/hF{YCF
328 XY^P 116.5 3.9 6.2 10.5 V
109 3 V 116.5 6.8 8.2 {Ynh