S ގ (cm) a(mm) a(mm) (cm) h
H-6 }_P 111.2 1.3 3.4 8.6 hF{YCFɐ/hF{YCF
319 XY^P 113.5 4.0 6.1 10.5 V
106 3 V 113.5 6.8 8.7 {Ynh