S ގ (cm) a(mm) a(mm) (cm) h
TM-1 }_P 63.8 1.1 2.6 8.4 hF{YCFɐ/hF{YCF
XY^P 66.5 3.2 4.6 8.0 V
308 3 V 69.5 5.1 6.3 9.0 {Ynh
103 4 V 71.9 7.0 8.2 10.0 V
5 V 71.9 9.1 9.6 V